جستجو
وزیر خارجه مشکل تردد کامیون‌های ایرانی در آذربایجان را پیگیری کرد

وزیر خارجه مشکل تردد کامیون‌های ایرانی در آذربایجان را پیگیری کرد

وزیر امور خارجه در دیدار با همتای آذربایجانی درباره تسهیل ترانزیت و تردد کامیون‌های ایرانی و موضوعات کنسولی از جمله دو راننده ایرانی بازداشتی در آذربایجان رایزنی کرد و توافق شد این موضوع در تماس بین دو طرف حل و فصل شود. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدارهای روز پنجشنبه خود در حاشیه هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با «جیحون بایرامف» وزیر خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و در خصوص روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد.
ادامه خبر
راﻫﻨﻤﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروى صفر کیلومتر

راﻫﻨﻤﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروى صفر کیلومتر

راﻧﻨﺪﮔﻲ در ٢٠٠٠ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺧﻮدرو ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، زﻳﺮا در اﻳﻦ دوران آب ﺑﻨﺪى ﺧﻮدرو اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺑﻪ ﺧﻮدرو اﻋﻢ از ﺑﺎرﮔﺬارى ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻳﺎ ﮔﺎز دادن ﺑﻲ ﻣﻮرد و ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮدرو ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮى ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت (Powertrain) و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎى ﺧﻮدرو وارد آورد.
ادامه خبر
مشخصات گیربکس کامیونت دایون​

مشخصات گیربکس کامیونت دایون​

.
ادامه خبر
کابین کامیونت دایون

کابین کامیونت دایون

امکانات و آپشن های کابین کامیونت دایون
ادامه خبر
فروش محدود کامیونت 10.100

فروش محدود کامیونت 10.100

فروش محدود کامیونت 10.100
ادامه خبر
DNN