جستجو
تحویل کامیونت دایون به جناب اقای کریمی

تحویل کامیونت دایون به جناب اقای کریمی

ادامه خبر
تحویل کامیونت دایون به جناب اقای میرزائیان

تحویل کامیونت دایون به جناب اقای میرزائیان

جهت مشاهده کلیپ کلیک فرمایید
ادامه خبر
تحویل کامیونت در تاریخ 1401/06/31

تحویل کامیونت در تاریخ 1401/06/31

ادامه خبر
تحویل کامیونت در تاریخ 1401/06/31

تحویل کامیونت در تاریخ 1401/06/31

ادامه خبر
در تاریخ 1401/06/31

در تاریخ 1401/06/31

ادامه خبر
راﻫﻨﻤﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروى صفر کیلومتر

راﻫﻨﻤﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروى صفر کیلومتر

راﻧﻨﺪﮔﻲ در ٢٠٠٠ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺧﻮدرو ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، زﻳﺮا در اﻳﻦ دوران آب ﺑﻨﺪى ﺧﻮدرو اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺑﻪ ﺧﻮدرو اﻋﻢ از ﺑﺎرﮔﺬارى ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻳﺎ ﮔﺎز دادن ﺑﻲ ﻣﻮرد و ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮدرو ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮى ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت (Powertrain) و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎى ﺧﻮدرو وارد آورد.
ادامه خبر
DNN