جستجو
سرما و برف و باران در برخی استان‌ها

سرما و برف و باران در برخی استان‌ها

سرما و برف و باران در برخی استان‌ها/هشدار به راهداری برای آماده‌باش در جاده‌های کو‌هستانی ‌
ادامه خبر
در صورت داغ شدن بیش از حد ماشین باید چکار کرد؟

در صورت داغ شدن بیش از حد ماشین باید چکار کرد؟

یکی از متداول ترین دلایلی که باعث می شود خودرو رانندگان در کنار جاده خاموش شود، داغ شدن بیش از حد موتور خودرو است.
ادامه خبر
مسدودی آزاد راه تهران شمال از فردا

مسدودی آزاد راه تهران شمال از فردا

مرکز مدیریت راه‌ها اعلام کرد قطعه یک آزادراه تهران-شمال در مسیر رفت و برگشت ....
ادامه خبر
کارخانه هوشمند

کارخانه هوشمند "نیسان" به دست ربات‌ها می‌چرخد

در "کارخانه هوشمند" شرکت نیسان به ندرت می‌توان نیروی کار انسانی یافت.
ادامه خبر
چهار نکته برای نگهداری بهتر از لاستیک

چهار نکته برای نگهداری بهتر از لاستیک

باد لاستیک را هنگام سرد بودن لاستیک چک و تنظیم کنید. چرخ ها را هر چند ماه بالانس کنید.
ادامه خبر
راﻫﻨﻤﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروى صفر کیلومتر

راﻫﻨﻤﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروى صفر کیلومتر

راﻧﻨﺪﮔﻲ در ٢٠٠٠ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺧﻮدرو ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، زﻳﺮا در اﻳﻦ دوران آب ﺑﻨﺪى ﺧﻮدرو اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺑﻪ ﺧﻮدرو اﻋﻢ از ﺑﺎرﮔﺬارى ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻳﺎ ﮔﺎز دادن ﺑﻲ ﻣﻮرد و ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮدرو ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮى ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت (Powertrain) و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎى ﺧﻮدرو وارد آورد.
ادامه خبر
DNN