جستجو
  • 2108
  • 1642 مرتبه
  • 01 مهر 1400

راﻫﻨﻤﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروى صفر کیلومتر

راﻫﻨﻤﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروى صفر کیلومتر

راﻧﻨﺪﮔﻲ در ٢٠٠٠ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺧﻮدرو ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ، زﻳﺮا در اﻳﻦ دوران آب ﺑﻨﺪى ﺧﻮدرو اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺑﻪ ﺧﻮدرو اﻋﻢ از ﺑﺎرﮔﺬارى ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻳﺎ ﮔﺎز دادن ﺑﻲ ﻣﻮرد و ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮدرو ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮى ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت (Powertrain) و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎى ﺧﻮدرو وارد آورد. رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ذﻳﻞ در اﻳﻦ دوران اﻫﻤﻴﺖ دارد:

1ﺳﻮﺧﺘﮕﻴﺮى در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد

2ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﮔﺎزدادن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ، دور ﻣﻮﺗﻮر در 2000 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اوﻟﻴﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از 2300 r/rpm ﺑﺮود، اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮدرو.

3ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮدرو ﺻﺮﻓـﺎ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ      دﻣﺎى ﻧﺮﻣﺎل ﻛﺎرى رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

4رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺎرﮔﺬارى ﺑﺮوى ﺧﻮدرو ﺗﺎ 50 درﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر در 3500 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺧﻮدرو.

5ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮوﻳﺲ اوﻟﻴﻪ ﺗﺎ 3000 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮدرو.

اﺧﻄﺎر: ﺑﺮاى ﮔﺮم ﻛﺮدن ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو ﮔﺎز ﻧﺪﻫﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ از ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو از ﻓﺸﺎر ﭘﺪال ﮔﺎز اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ زﻳﺮا اﻳﻨﻜﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژ ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮدرو و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮدرو ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺷﻮد. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮاى راﻧﻨﺪﮔﻲ اﻳﻤﻦ و راﺣﺖ، ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎى ﻃﻲ ﺷﺪه و وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮدرو در ﺣﻴﻦ راﻧﻨﺪﮔﻲ را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺎزدﻳﺪ ﺧﻮدرو را در ﺑﺎزه ﻫﺎى زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎى اﻳﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪارى را اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ. اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻮردى ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﻮردى ﻏﻴﺮ     ﻋﺎدى در دﻓﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺧﻮدرو را ﻗﺒﻞ از راﻧﺪن ﻣﺠﺪد، ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎى ﻣﺠﺎز ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺛﻤﻴﻦ    دﻳﺰل ﺑﺒﺮﻳﺪ.

DNN